Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PREMIUM Insurance Company

Adresa:premium

PREMIUM Insurance Company Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1,
811 07 Bratislava,

Zástupca v združení:

Milan Holinďák

Kontakt:

tel.: +421 911 246 169
e-mail: milan.holindak@premium-ic.sk
web stránka: www.premium-ic.sk

PREDSTAVENIE ČLENA

Komplexnosť krytia a kvalita služieb sú pre nás prioritou. Sme špecialistami na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

V PREMIUM Insurance Company Ltd. sme presvedčení o tom, že si každý klient zaslúži prémiové, komplexné služby. Záleží nám na dôvere, osobnom prístupe a maximálnom úžitku v rámci vzájomných vzťahov medzi klientom, finančným agentom a poisťovňou. 

Produktové portfólio spoločnosti:

V PREMIUM Insurance Company Limited sa orientujeme najmä na ponuku širokej škály produktov poistenia majetku a zodpovednosti za škodu firiem a podnikateľov, ale aj  občanov. V rámci týchto produktov sa nachádzajú aj možnosti poistenia pre správcov bytových domov, či spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Jedná sa o produkt:

 • PREMIOVÉ Bytové domy – určený pre komplexné poistenie bytových domov;
 • PREMIOVÉ Bývanie - určený pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu stavieb určených na bývanie a v nich umiestnené domácnosti;
 • PREMIOVÉ Podnikanie - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu mikro a malých podnikov;
 • Poistenie firemných klientov:
 1. Poistenie majetku a prerušenia prevádzky;
 2. Poistenie strojov a elektroniky;
 3. Poistenie prepravovaného nákladu;
 4. Poistenie stavebných a montážnych prác;
 5. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu;
 6. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu;
 7. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti;
 8. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu.

Jedinečná filozofia retail produktov PREMIOVÉ Bytové domy, PREMIOVÉ Bývanie a PREMIOVÉ Podnikanie:

 • All risks = „všetky riziká“ -klientom poskytujeme komplexné poistné krytie, čím pomáhame predchádzať sporným situáciám pri riešení škodových udalostí;
 • 360° KRYTIE – komplexná ponuka všetkých druhov poistenia pre klienta v základnej ponuke, čo rovnako minimalizuje problémy pri likvidácii poistnej udalosti;
 • Naša organizačná štruktúra dovoľuje riešenia „šité na mieru“ pre každého klienta formou osobitných dojednaní k poistnej zmluve;

Finančná stabilita:

Požiadavky na solventnosť poisťovní spĺňame na viac ako 150 % aj vďaka našim hlavným zaisťovateľom Hannover Re, Swiss Re. Všetky zaisťovne, s ktorými spolupracujeme, sú s minimálnym ratingom „A“ a vyšším udeleným medzinárodnými ratingovými spoločnosťami „Standard & Poor´s a A.M. Best“.

O nás

Viac o našej spoločnosti sa dozviete na www.premium-ic.sk a o našich produktoch z priložených letákov.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA