Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PROGRAM KOBD 2022

kobd 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 – 13:30 Registrácia

Otvorenie konferencie
Príhovor: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. a ŠFRB ako hlavný generálny partner

14.11. 2022 – PONDELOK

13:30 – 15:30
I. LEGISLATÍVA (vedie prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.)
1. LAMPRECHT, T. – ŠFRB SR: Aktuálne úlohy Štátneho fondu rozvoja bývania v súčasnosti.
2. CENGELOVÁ,L. – MDVRR SR: Koncepcia bytovej politiky v SR.
3. OHRADZANSKÁ, A. – MDVRR SR: Príprava novej európskej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov.
4. KERESTÚR, M. – SAŽP: Podpora obnovy budov na bývanie z plánu obnovy SR.
5. PETRÁŠ, D. – SvF STU Bratislava: Energetická bezpečnosť bytových domov.

15:10 – 15:30 Diskusia

15:30 – 16:00 Prestávka na kávu

16:00  – 18:00
II. ARCHITEKTÚRA
(vedie doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.)
1. ROLLOVÁ, L. – FAD STU Bratislava: Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov - príčiny, súvislosti, legislatívne rámce.
2. BACOVÁ, A. – FAD STU Bratislava: Základné princípy bezbariérového navrhovania bytových budov.
3. SELCOVÁ, Ľ. – FAD STU Bratislava: Upraviteľné bývanie - výzva pre bytovú výstavbu.
4. TÓTHOVÁ, Z. – FAD STU Bratislava: Komunikačné priestory bytových budov.
5. MAJCHER, S. – FAD STU Bratislava: Príklady univerzálneho navrhovania v praxi.

17:40 – 18:00 Diskusia

15.11.2O22 – UTOROK

09:20 – 10:40
III. REALIZÁCIA (vedie Ing. Ján Otiepka)
1. PETRÁŠ, D. – SvF STU Bratislava: Energetická bezpečnosť pri prevádzke bytových domov.
2. PETROVIČOVÁ, A. – LUKYSTAV: Čo so zatepľovacím systémom po uplynutí jeho životnosti?
3. ŽÁK, J. – POLÁČEK & PARTNERS: Výstavba po novom - základné zmeny v procese povoľovania výstavby a osoby zúčastnené vo výstavbe.
4. VINCA, K. – Knauf Insulation: Úvod do sveta vegetačných striech.

10:20 – 10:40 Diskusia

10:40 – 11:00 Prestávka na kávu

11:00 – 12:40
IV. OBNOVA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
(vedie Ing. Martin Henčel)
1. ZELEM, L., KUBÚ, M. - AVMI: Stabilný ETICS s minerálnou vlnou.
2. KOVÁČ, M. – SANATOP: Komplexná údržba fasád bytových domov.
3. HIPÍK, D. – ALUMISTR SE: Zábradlie a jeho nadstavba "zasklenia" v ponímaní energetickej úspory.
4. KUBÚ, M., ZELEM, L. – AVMI: Ako zvýšiť požiarnu bezpečnosť pri zateplení fasád budov.

12:20 – 12:40 Diskusia

12:40 – 14:00 Prestávka na obed

14:00 – 16:00
V. OBNOVA TZB (vedie Ing. Igor Krajčovič)
1. HRNČÁROVÁ, L., SOKOL, M., PERÁČKOVÁ, J. – SvF STU Bratislava: Spôsoby využitia tepla z kanalizačných systémov.
2. KRAJČOVIČ, I. – REHAU: Kvalitná výmena spoločných rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch a jej príspevok k energetickej bezpečnosti.
3. MUDRÁ, M. – SvF STU Bratislava: Vplyv výmeny zdroja tepla v bytovom dome na operatívnu teplotu obytných miestností.
4. KÖRNER, O. – ENERGOCOM PLUS: Decentralizácia tepla bytových domov 2022.
5. PUŠKAŠ, H. – OTIS: Výťah online.

15:40 – 16:00 Diskusia

16:00 – 16:30 Prestávka na kávu

16:30 – 18:30
VI. APLIKÁCIA OZE  (vedie prof. Ing. Ján Takács, PhD.)
1. VEVERKA, M. – SIEA: Programy na podporu OZE pre budovy na bývanie.
2. SKALÍK, L. – SvF STU Bratislava: Slnečné kolektory pri obnove bytových budov.
3. SKALÍKOVÁ, I., SKALÍK, L. – SvF STU Bratislava: Možnosti aplikácie tepelných čerpadiel pri obnove bytových domov.
4. TAKÁCS, J., ÁLLÓOVÁ, V. – SvF STU Bratislava: Rekonštrukcia Sústavy CZT s využitím energie geotermálnych vôd vo Veľkom Mederi.
5. BRESTOVSKÝ, A. – Vaillant: Vývoj aplikácie tepelných čerpadiel pri zásobovaní teplom.

17:10 – 18:30 Diskusia

16.11.2022 - STREDA

9:00 – 10:40
VII. FINANCOVANIE
(vedie Ing. Daniel Žilovec)
1. BARTOŠ, J. – ŠFRB SR: Obnova bytových domov s podporou ŠFRB.
2. JOKEĽOVÁ, J., PLEVÁK, S. – SLSP: Úspornejšie bývanie so Slovenskou sporiteľňou.
3. DRGA, D. – Finančné centrum: Vplyv inflácie pri poistení bytových domov. 
4. HOLINĎÁK, M. – PREMIUM IC: Nový vietor na poistnom trhu v SR.

10:20 – 10:40  Diskusia

10:40 – 11:10 Prestávka na kávu

11:10 – 13:10
VIII. SPRÁVA
(vedie Pavol Hlušek)
1. HLUŠEK, P. – SBD Púchov: Výmena výťahu pod kontrolou správcu domu.
2. GEMBEŠOVÁ, L. – AI NOVA: Zhodnotenie desiatich rokov realizácie vzdelávacieho programu pre správcov bytových domov.
3. ŠAMKOVÁ, M. – ZSVB SR: Likvidácia SVB v praxi.
4. MOLNÁR, V. – SZBD: Problematika dodávok a cenovej regulácie energií pre bytové domy v roku 2023.
5. KURIMSKÝ, E. – ZSaUN: Komora správcov ako prvý krok k vytvoreniu nového zákona o správe BD a NP.

12:50 – 13:10 Diskusia

13:10 Záver konferencie

Zmena programu vyhradená!

loga

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA