Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

PROGRAM KOBD 2023

Predbežný program KOBD 2023

20.11.2O23 – PONDELOK


12:00 – 13:30 Registrácia

Otvorenie konferencie
Príhovor: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

13:30 – 15:10
I. LEGISLATÍVA (vedie prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.)
1. Petrus, M. – MH SR: Zmeny pri rozpočítavaní tepla a teplej vody.
2. Robl, P. – Platforma BpB a Plán obnovy.
3. Temori, O.; Kerestúr, M. – SAŽP: Návratnosť investície pri obnove rodinného domu so zapojením sa do Plánu obnovy a odolnosti SR.
4. Tauš, P. – Energia budov: Komplexné energetické riešenia pre bytové domy budúcnosti - podľa aktuálnych legislatívnych zmien.
5. Hogh, R. – Poláček&Partners: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a jeho zmeny.

15:10 – 15:30 Prestávka na kávu

15:30  – 16:50
II. ARCHITEKTÚRA (vedie doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.)
1. Bacová, A.; Krempaský, M. – STUBA: Nové modely a stratégie nájomného bývania.
2. Rollová, L.; Selcová, Ľ. – STUBA: Komplexná obnova bytových domov – bezbariérové úpravy.
3. Selcová, Ľ.; Bošková Filová, N. – STUBA: Kúpeľne bytových domov a predpríprava na debarierizáciu.
4. Ruhig, R. – STUBA: Modelové riešenia prirodzeného zlepšovania energetickej hospodárnosti obnovovaných rodinných domov.

16:50 – 17:30 Diskusné fórum k legislatíve

21.11.2O23 – UTOROK

 

09:00 – 10:40
III. REALIZÁCIA (vedie Ing. Ján Otiepka)
1. Slánsky, J. – STRECHY 92: Rekonštrukcie striech bytových domov systémom RpSt.
2. Cichý, L. – Thermal +: Technické vyhotovenie balkónov.

3. Knotek, J. – GLOB Production: Ako obnoviť a ušetriť.

4. Vangel, T. – PMGSTAV SK: Ako obnovovať bytové domy v roku 2024.
5. Bugár, M. – Dozor - ING: Diagnostika porúch na bytových domoch a spôsoby jej lokalizácie pohľadom špecializovanej firmy.

 

10:40 – 11:00 Prestávka na kávu

11:00 – 12:40
IV. OBNOVA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ (vedie Ing. Martin Henčel)
1. Hlavinková, M.; Mlynarčík, J. – Saint-Gobain: Výber Saint-Gobain riešení pre obnovu budov.
2. Fusek, D. – HENKEL SLOVENSKO: Dlhá životnosť fasády s Ceresitom.
3. Zelem, L. – Asociácia výrobcov minerálnych izolácií: Čo všetko je potrebné zvážiť pri obnove strechy.
4. Kováč, M. – SANATOP: Starostlivosť a údržba o zateplené fasády.
5. Garaj, M.; Beňo, V. – Knauf Insulation: Udržateľná a bezpečná obnova bytových domov.

12:40 – 14:00 Prestávka na obed

14:00 – 15:40
V. OBNOVA TZB (vedie Ing. Igor Krajčovič)
1. Kmec, P. –  REHAU/Vokup klim: Praktické poznatky z realizácie sanácie rozvodov TZB v bytových domoch.
2. Petráš, D. – SvF STU: Energetická náročnosť budov – plán obnovy.
3. Hrnčárová, L.; Peráčková, J. – STUBA: Odpadové teplo z kanalizácie a jeho využitie.
4. Mudrá, M. – SvF STU Bratislava: Zásobovanie teplom BD zo sústav CZT.
5. Rapan, J. – Asociácia pre zelené strechy: Ako rekonštruovať bytový dom pre súčasné klimatické podmienky - definovanie problematiky komplexnosti obnovy bytového domu.

15:40 – 16:00 Prestávka na kávu

16:00 – 17:20
VI. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE) (vedie prof. Ing. Ján Takács, PhD.)
1. Rapan, J. – Asociácia pre zelené strechy: Ako rekonštruovať bytový dom pre súčasné klimatické podmienky - definovanie riešenia a možnosti financovania.
2. Körner, O. – ENERGOCOM PLUS: OZE zdroje v bytových domoch.
3. Skalík, L. – STUBA: Využitie slnečných kolektorov v sektore budov.
4. Takács, J. – SvF STU: Obnoviteľné zdroje energie pre zásobovanie bytových domov.

17:20 – 18:00 Diskusné fórum so ŠFRB a SAŽP

22.11.2023 - STREDA

 

09:00 – 10:20

VII. FINANCOVANIE (vedie Daniel Ferdinandy) 

1. Bartoš, J. – ŠFRB: Obnova bytových domov z prostriedkov ŠFRB pre rok 2024.
2. Holinďák, M. – PREMIUM Poisťovňa: Prémiové produkty majú úspech.
3. Plevák, S. – Slovenská sporiteľňa:
Aktuálne služby Slovenskej sporiteľne pre bytové domy.
4. Ferdinandy, D. – Ferdinandy Consulting Slovakia: Ako sa vyhnúť podpoistenosti, aby Vám poisťovňa nekrátila poistné plnenie v prípade poistných udalostí.

 

10:20 – 11:00 Prestávka na kávu

 

11:00 – 12:40
VIII. SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV (vedie Pavol Hlušek)
1. Hlušek, P. – SBD Púchov: Bezpečnosť vlastníkov v dome závisí aj od komplexnosti prác pri výmene rozvodov ZTI.
2. Kostolány, E. – TECHEM: Rozpočítavanie tepla po novom a zmeny v praxi.
3. Piliar, M. – ZSaUN: Developer vs. správca - problém preberania BD do správy.
4. Monika Šamková – ZSVB SR: Efektívna správa SVB.
5. Paciga, T. – Resitech: Zefektívnenie procesu správy a obnovy bytového domu.

12:40 – 13:10 Diskusné fórum k financovaniu a správe BD

13:10 Záver konferencie

Zmena programu vyhradená!

partneri

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA