Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Pár slov o nás

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Naša vízia

Chceme byť aktívnym článkom pri pomoci a koordinácii aktivít členov Združenia a spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom. 

 

Vzhľadom na tento cieľ budeme: 

  • organizovať odborné konferencie, zabezpečovať vzdelávacie aktivíty a iné spoločenské podujatia podporujúce profesionálny rast a osobnostný rozvoj a to na celoštátnej aj regionálnej úrovni,
  • zabezpečovať prostredníctvom medializácie a reklamy možnosť vzájomnej výmeny odborných skúseností doma aj v zahraničí,
  • zabezpečovať poradenstvo v oblasti materiálov a technológií využívaných pri obnove bytových domov,
  • sledovať aktuálne výzvy na predloženie ponúk pri verejnom obstarávaní, možnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a oboznamovať s nimi členov Združenia,
  • sledovať zmeny v legislatíve týkajúcej sa komplexnej obnovy bytových domov a oboznamovať s nimi členov Združenia,
  • na základe požiadaviek členov Združenia zorganizovať aj iné podporné aktivity napomáhajúce plneniu cieľov jednotlivých členov, prostredníctvom aktivít v komisiách Združenia pripravovať spoločné projekty a zámery na zverejnené výzvy v rámci štrukturálnych fondov zamerané na oblasť obnovy bytových domov a rezidencializáciu ich blízkeho okolia,
  • prostredníctvom akreditovanej certifikačnej spoločnosti a priamej účasti vybraných členov Združenia a zástupcov STU Btarislava vypracovať kvalitný systém na certifikáciu spoločností - členov združenia, ktorá podporí ich podnikateľské záujmy, poskytne pomoc a záruky a združí dodávateľov kvalitných certifikovaných materiálov, technológií a realizátorov stavebných prác,
  • úzko spolupracovať s odborníkmi na oblasť výstavby a obnovy bytových domov zo STU Bratislava,
  • prostredníctvom mediálnych partnerov a vlastnej webovej stránky poskytovať členom a širokej verejnosti informácie a moderných trendoch obnovy bytových domov, úspešných zrealizovaných projektoch a pripravovaných zámeroch Združenia.

PARTNERSKÉ ZDRUŽENIA